Media Agency Association Thailand

ปิดรับสมัครแล้วค่ะ

รายละเอียดหลักสูตร Communication Channel Management

บทนำ
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเชิงธุรกิจในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอด และเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนดังนั้นการวางแผนบริหาร การสื่อสารทางการตลาด รวมทั้งกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการอย่างมีแบบแผนควบคู่ไปกับการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นเครื่องมือที่ทรงอานุภาพทั้งในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ในฐานะองค์กรวิชาชีพ จึงมีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการบริหารช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel Management) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง การบริหารช่องทางสื่อสารแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติแบบครบวงจรและรอบด้าน รวมไปถึงองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎี และการปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา โดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้น ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมในโครงการสามารถนำแนวคิดของการสื่อสาร และตัวอย่างจากกรณีศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยเนื้อหาในหลักสูตรแบ่งเป็น 13 หัวข้อ ที่นักวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อจำเป็นต้องเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง ในการทำงานสายวิชาชีพนี้

หลักสูตรการบริหารช่องทางการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการบริหารช่องทางการสื่อสาร ซึ่งจะมาร่วมสนับสนุนและสอนด้วยประสบการณ์ ตรงผ่านมุมมองที่หลากหลายทันสมัย เพื่อช่วยจุดประกายความคิดแนวทางรวมถึงการปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร ช่องทางการสื่อสารตลอดจนองค์ความรู้ที่สำคัญด้านการบริหาร การจัดการ การวิเคราะห์ รวมทั้งการปฎิบัติที่สำคัญและจำเป็นต่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรทั้งหมด ซึ่งผู้รับการอบรมสามารถนำกรอบแนวคิดและกรณีศึกษาไปประยุกต์สำหรับการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างแท้จริงและทันยุคทันสมัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ได้รับการอบรมตามหลักสูตรจะมี ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารช่องทางการสื่อสาร และสามารถนำกรอบแนวคิดรวมทั้งความรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ได้อย่างแท้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มประสิทธิผล

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน หัวข้อการบรรยาย เวลา วิทยากร
1. 26 May Building High Impact Communication เปิดเผยถึงภาพรวมของตลาดสื่อโฆษณาและวิธีการทำงานของชาวมีเดียเอเจนซี่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้บทบาทของสื่อโฆษณาต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงตามไปเช่นกัน อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่าง ระหว่าง Media Planning และ Communication Planning พร้อมทั้งยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงการตั้งเป้าหมายและกลยุทธ์เพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ทางการตลาดภายในงบประมาณที่ได้ตั้งเอาไว้ 9.30-12.00
ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท
สัมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12
K.Tananporn Udomjarumanee (Starcom)
2. 26 May Media Terminology อธิบายถึงความหมาย ที่มาที่ไปของคำศัพท์เฉพาะของวงการมีเดีย รวมไปถึงวิธีการคำนวณและแบบฝึกหัดในการคำนวณค่าทางสถิติต่าง ๆ ที่ใช้กัน สำหรับสื่อ Offline เช่น GRP, CPRP, CPM เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความเข้าใจในคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานจริง รวมทั้งผู้อบรมควรมีความเข้าใจเบื้องต้นใน ZMOT และ Paid-Owned-Earned Media จากพฤติกรรมและความคิดของผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการใช้เลือกใช้สื่อ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 13.30-16.00
ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท
สัมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12
คุณกิตติวัฒน์ ชีวะวรนันท์ ที่ปรึกษาสมาคม
3. 2 June Important of the Brief เรียนรู้วิธีการรับ Brief จากลูกค้า และการเขียน Brief ที่ดีว่าควรมีสิ่งใดบ้างใน Brief หรือสิ่งที่ควรถามเมื่อได้รับ Brief รวมถึงตัวอย่างการรับ Brief จริงจากลูกค้า 9.30-12.00
ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท
สัมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12
คุณมาลี กิตติพงศ์ ไพศาล (Initiative)
4. 2 June Competitive Analysis ศึกษาวิธีการอ่าน การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขจริง มาทำเป็น presentation เพื่อประกอบการนำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย รวมทั้งการสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร โดยเน้นการสรุปใจความเป็นเนื้อเรื่อง ไม่ใช่แค่การรายงานตัวเลขสถิติต่าง ๆ 13.30-16.00
ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท
สัมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12
คุณวิลาวัลย์ เจริญเศรษฐศิลป์ (Havas)
5. 9 Jun Understand Target Audience & Develop Consumer Insight ความสำคัญของ consumer insights ในการสื่อสารการตลาดในยุค marketing 3.0 แหล่งข้อมูลทั่วไปที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น Nielsen Media Research เป็นต้น พร้อมอธิบายถึงวิธีการทำวิจัยผู้บริโภคทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงวิธีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะพร้อมตัวอย่างในการตีความข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาเป็น Consumer Insight 9.30-12.00
ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท
สัมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12
K. Ekapong Chantarklum (Starcom)
6. 9 Jun Campaign Architecture & Role of Channels/Touch Points เรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ และวางแผนสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายที่วาง ไว้ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์และกลวิธีการใช้สื่อโฆษณาพร้อมตัวอย่างกลวิธีที่ใช้ในงานจริงเพื่อให้ตอบโจทย์ที่มีอยู่ เช่น ควรใช้หนังโฆษณาความยาวเท่าไหร่ 15 วินาทีหรือ 30 วินาที , กระจายการเข้าถึงหรือเน้นความถี่ในการเห็น, จำนวนสัปดาห์การออกอากาศที่เหมาะสม 13.30-16.00
ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท
สัมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12
K. Pim-uma Janetumnugul (UM)
7. 16 Jun Research Tool & IT Application สร้างความเข้าใจในภาพรวมและรายละเอียดในข้อมูลจาก Nielsen Software ทั้งหมด รวมทั้งการฝึกฝนในการดึงและการเลือกข้อมูลมาใช้งานจากโจทย์จริงเพื่อเตรียมพร้อมในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์งานขั้นต่อไป นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง Software อื่น ๆ ที่สามารถใช้งานได้ในวงการมีเดีย เช่น T-Cube หรือเครื่องมือในการเจาะลึก เช่น Google Analytics, ComScore หรือเครื่องมือวัดการพูดถึงแบรนด์ต่างๆในโลกออนไลน์ 9.30-16.00
IPG Mediabrands
K. Nattapon Lertsrimongkol (IPG Mediabrands)
8. 23 Jun Digital Landscape & Digital Planning อธิบายเจาะลึกคำศัพท์เพิ่มเติมในสื่อใหม่อย่าง Online ที่ใช้เป็นมาตรฐานในตลาด เช่น Click-Through-Rate (CTR), Unique IP (UIP), Page Views (PV), Interaction Rate, Bounce Rate รวมไปถึงความแตกต่างของคำศัพท์ที่เหมือนและต่างกันในสื่อ Offline และ Online เช่นการวัดความคุ้มค่าของ TV มักวัดด้วย CPRP แต่ใน Online มักใช้เป็น CPM/CPC เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความเข้าใจได้ครบทุกสื่อทั้ง Offline และ Online 9.30-12.00 TBC
9. Sun 1 July Big Idea & Generating Idea to execution in both creative work and media เรียนรู้เทคนิดและวิธีการต่อยอด Big Idea ในการวางแผนสื่อ และการคิด execution idea หรืองานสร้างสรรค์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยมีการเชื่อมโยงและถ่ายทอด Big Idea อย่างชัดเจน 9.30-16.00
IPG Mediabrands
คุณสร เกียรติคณารัตน์ (IPG Mediabrands)
10. 7 July Budget Setting and Allocation ศึกษากระบวนการคิดวิเคราะห์ และวางแผนซื้อสื่อโฆษณาให้มีความสอดคล้องและสนับสนุ นแผนงานที่วางไว้ รวมถึงเทคนิคกลยุทธ์ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เข้าใจในเรื่องความคุ้มค่าของการซื้อสื่อโฆษณาว่าไม่ใช่เพียงแค่ราคาที่ถูกที่สุดจะดีที่สุดเสมอไป แต่เป็นการซื้อให้ตรงโจทย์มากที่สุด เช่น การซื้อสื่อเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคหลายๆกลุ่มภายในแผนเดียว พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนซื้อสื่อโฆษณา สำหรับสินค้า องค์กร และบริการรวมไปถึงข้อบังคับธรรมเนียมปฏิบัติของการซื้อขายสื่อในแต่ละประเภท 9.30-12.00
ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท
สัมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12
คุณรัฐกร สืบสุข (GroupM)
11. 7 July Setting Communication Goals & KPI Measurement เป็นการประเมินผลเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ โดยมีตัวชี้วัด KPI สอดคล้องกับแผนงานโดยรวม และแสดงให้เห็นถึง KPI ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานจริง รวมถึงขั้นตอนในการประเมินผลและวิธีการวัดผลในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาในการประเมินผล สำหรับสินค้า องค์กร และบริการ 13.30-16.00
ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท
สัมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12
คุณปรียดา วุฒิภักดี (Bright TV)
12. 14 Jul Presentation Skill การเตรียม presentation ในแง่ของเนื้อหา รูปแบบที่จะนำเสนอ เทคนิคการพรีเซนต์ให้เกิดความประทับใจ และประสบความสำเร็จ 9.30-12.00
ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท
สัมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12
คุณพิทยะพันธ์ ศรีแววเนตร (ที่ปรึกษา)
13. 14 July Account Management Skill สร้างความเข้าใจในความสำคัญของตำแหน่งผู้บริหารงานลูกค้า หน้าที่และความรับผิดชอบ งานหลัก งานประจำ และ เกร็ดเล็ก ๆ น้อยของงานเล็ก ๆ ที่ดูเหมือนไม่สำคัญ อยากได้งานดีมีวิธีอย่างไร รวมถึงจะเป็น Super AE มีวิธีอย่างไร และ tips ในการประชุม การแต่งกาย มารยาทต่างๆ ฯลฯ 13.30-16.00
ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท
สัมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12
คุณกุลฤดี ภาสุรกุล (PR Consultancy)
14. 4 Aug Presentation and Commencement Ceremony ผู้เข้าร่วมอบรมนำเสนอผลงาน Communication Planning จากโจทย์ที่ได้รับจากลูกค้าจริง ต่อหน้าผู้อบรม และลูกค้า โดยรวบรวมความรู้ที่ได้รับจากการอบรมทั้งหมดมาใช้ในการนำเสนอผลงาน เช่น การตั้งวัตถุ ประสงค์ , กลยุทธ์ และ กลวิธีในการใช้สื่อ, BIG Idea, กลยุทธ์การซื้อสื่อโฆษณา, การแบ่งงบประมาณเพื่อตอบโจทย์ และการวัดผลแผนงานที่นำเสนอ 09.30-16.00
ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท
สัมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12
Everyone
Update : 2 May 2561

Download CCM 2018 Syllabus click here

ลิขสิทธิ์ © 2015 Mediaagency. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

เลขที่ 40/64 หมู่ 3 อาคารโอซีเอ็ม ซอยสยามสามัคคี (วิภาวดีรังสิต 66)ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210