Scope & Rate

 1. ขอบเขตและอัตราค่าเสนองาน

  1. ลูกค้าต้องชำระ “ค่าเสนองาน” (เป็นเงินบาท) สำหรับ “เอเยนซี่ที่เข้าร่วมเสนอ” ทั้งหมดรวมถึง “เอเยนซี่ ปัจจบัน” ตามอัตราที่กำหนดไว้ให้แก่สมาคมฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
  2. เมื่อลูกค้าไม่ว่าจะมีเอเยนซี่ปัจจุบันอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม ประสงค์จะเรียกให้บริษัทมีเดียเอเยนซี่เพียง แห่งเดียวหรือหลายแห่งเสนองานด้านสื่อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นงานวางแผนสื่อโฆษณา หรืองานซื้อสื่อ โฆษณา หรืองานวางแผนและซื้อสื่อโฆษณารวมกัน ให้คิดอัตราค่าเสนองาน 100,000 บาท ต่อหนึ่ง บริษัทมีเดียเอเยนซี่
  3. กรณีการเสนองานเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอแผนงานโฆษณาโดยรวมของบริษัทตัวแทนโฆษณาอื่น (Advertising Agency หรือ Creative Agency) ให้คิดอัตราค่าเสนองานตามเอกสารแนบท้าย “ข้อบังคับว่าด้วยการเสนองานวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา” โดยแยกต่างหากจากค่าธรรมเนียมของ Advertising Agency หรือ Creative Agency ตามข้อบังคับเรื่อง Pitch Fee ของ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (The Advertising Association of Thailand – AAT) 
  4. “ค่าเสนองาน” ตามข้อบังคับนี้เป็นการเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อชดเชยค่าเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้น  จากการที่ลูกค้าเรียกมีเดียเอเยนซี่ให้เสนองานด้านสื่อโฆษณา และต่อมาภายหลังมิได้ตกลงว่าจ้าง มีเดียเอเยนซี่นั้น ๆ ดังนั้นหลังจากลูกค้าตัดสินใจลงนามใน “สัญญาใช้บริการเอเยนซี่” กับบริษัทมีเดียเอเยนซี่ใดแล้ว ให้ถือว่าบริษัทมีเดียเอเยนซี่นั้น ไม่มีสทธิได้รับ “ค่าเสนองาน” และให้คืนค่าเสนองานนั้นแก่ลูกค้าต่อไป


  การคืนและจัดสรรค่าเสนองาน

  1. ค่าเสนองานของบริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จะคืนให้กับลูกค้าทั้งจำนวน (100%) หลังจากวันที่ได้รับแจ้งการลงนามในสัญญาฯ แล้ว
  2. ค่าเสนองานของบริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือลงนามในสัญญาฯ จะจัดสรรให้ทุกบริษัทใน อัตราร้อยละแปดสิบ (80%) หลังจากวันที่ได้รับการยืนยันว่าลูกค้าได้ลงนามในสัญญาฯ    กับบริษัทมีเดยเอเยนซี่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลายแห่งอย่างถูกต้องแล้ว
  3. ค่าเสนองานของบริษัทมีเดียเอเยนซี่ตามข้อ 2 ส่วนที่เหลือ ร้อยละยี่สิบ (20%) ให้จัดสรรเป็นรายได้ของ สมาคมฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อบังคับนี้

   

  เอกสารแนบท้าย “ข้อบังคับว่าด้วยการเสนองานวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา”

  กรณีเสนองานเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอแผนงานโฆษณา

  โดยรวมของบริษัทตัวแทนโฆษณาอื่น (Advertising Agency หรือ Creative Agency)

  1. การแข่งขันด้วยการเสนองานสื่อโฆษณาตาม ขอบเขตและอัตราค่าเสนองาน ในลักษณะแผนงานมีเดีย “ไม่เต็มรูปแบบ” โดย Media Agency มีขอบเขตงาน ดังนี้

  • Strategic Media Approach (Media Strategy) จาก insight & behavior ของ Target ที่ได้จาก Strategic Team ของ Brand/Creative Agency
  • Media Selection, Budget Allocation (media prioritization)

  กรณีนี้สมาคมฯ จะคิดค่านำเสนองานเพิ่มเติมเป็นค่า Media Proposal Fee 50,000 บาท

  2. การแข่งขันด้วยการเสนองานสื่อโฆษณาตาม ขอบเขตและอัตราค่าเสนองาน ในลักษณะแผนงานมีเดีย “เต็มรูปแบบ” โดย Media Agency ในเชิงลึกอย่างเต็มรูปแบบ ดังตัวอย่างข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้ 

  • การทำ Target Analysis, และหรือ Segmentations, และหรือ Journey โดย Media Agency
  • Media Activation Platform และ Media Big Idea ของ Media executions ต่างๆ
  • Request for Costing ในระดับ Template หรือ RFP  
  • Committed KPIs เชิงลึก

  กรณีนี้สมาคมฯ จะคิดค่านำเสนองานเพิ่มเติมเป็นค่า Media Proposal Fee 100,000 บาท

  หมายเหตุ: กรณีการแข่งขันใดมีการนำเสนองานตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 Media Agency ที่จะเข้าร่วมเสนองาน มีหน้าที่แจ้งให้สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย รับทราบทุกครั้ง พร้อมกับระบุขอบเขตการนำเสนอว่า เป็นการนำเสนอตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 เพื่อให้สมาคมมีเดียเอเยนซี่ฯ ดำเนินการประสานงานกับลูกค้าผู้เรียกเสนองาน โดยสมาคมมีเดียเอเยนซี่ฯ จะดำเนินการจัดเก็บค่า Media Proposal Fee จากลูกค้าผู้เรียกเสนองานโดยตรงต่อไป

  ข้อบังคับฉบับปรับปรุงนี้มีผลบังคับใช้ วันที่ 29 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป

  สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย

Attachments