Fee Exemption

ข้อยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

  1. ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าเสนองานในกรณีลูกค้าคัดเลือกบริษัทฯ ด้วยการพิจารณาเพียงคุณสมบัติ (Company Profile) และผลงานของบริษัท จากการนำเสนอ Credential Presentation ของบริษัทต่าง ๆ
  2. หน่วยราชการ องค์การมหาชนที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 100% รัฐวิสาหกิจ หรือ รัฐวิสาหกิจที่มีสภาพเป็นบริษัทมหาชนแต่ยังมิได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Attachments