Penalty

บทลงโทษ

สมาชิกที่ฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ เช่น เข้าร่วมแข่งขันโดยไม่แจ้งให้สมาคมฯ ทราบ หรือมีเจตนาช่วยลูกค้าหลบ เลี่ยงการชำระค่าธรรมเนียม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเสนองานเกินขอบเขตที่ลูกค้าประกาศ ไว้ จะถูกพิจารณาลงโทษเป็นลำดับขั้นดังนี้

  1. ได้รับหนังสือว่ากล่าวตักเตือนจากสมาคมฯ
  2. ถูกจำกัดสิทธิประโยชน์บางประการของสมาชิก
  3. ถูกขับออกจากสมาชิกสมาคมฯ


การวินิจฉัยข้อโต้แย้ง

การวินิจฉัยข้อโต้แย้งใด ๆ ให้กระทำโดยกรรมการบริหารสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจเชิญสมาชิกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นด้วย และให้ถือมติของที่ประชุมดังกล่าวนี้เป็นที่สิ้นสุด

Attachments