maat

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมมีเดียฯ เผยสามไตรมาส เม็ดเงินโฆษณาเท่ากับปีที่แล้ว
หากไม่มีปัจจัยอื่นกระทบ สิ้นปีเม็ดเงินตามเป้าหมาย
ชี้เอเยนซี่นักการตลาดปรับแผนรับบทเรียนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงได้ดี

(18 กันยายน 2562) สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย เผยงบประมาณการใช้สื่อโฆษณาในไตรมาสที่ 3 เติบโตเล็กน้อย จากสื่อออนไลน์ สื่อในโรงภาพยนตร์ สื่อในการเดินทาง และสื่อนอกบ้าน


นายไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงมูลค่าการใช้สื่อในช่วงที่ผ่านมาว่า “ในไตรมาสสอง ทางสมาคมฯ คาดการณ์ว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 1% แต่ล่าสุดคาดว่าจะเท่ากับปีที่แล้ว (หรือ 0%) โดยการเติบโตหลักๆ มาจากสื่อออนไลน์ สื่อในโรงภาพยนตร์ สื่อในการเดินทาง และสื่อนอกบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโดยรวมยังชะลอตัว โดยคาดว่าสิ้นปีงบประมาณ การใช้สื่อจะเป็นไปตามที่สมาคมมีเดียฯ เคยคาดการณ์ไว้คือ ใช้งบประมาณเท่ากับปีที่ผ่านมา”


นายรัฐกร สืบสุข อุปนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย เสริมว่า “ในสามไตรมาสที่ผ่านมาสื่ออินเตอร์เน็ตเติบโตสูงสุดถึง 18% รองลงไปคือสื่อในโรงภาพยนตร์ (Cinema) เพิ่มขึ้น 11% สื่อในการเดินทาง (Transit) เพิ่มขึ้น 5% สื่อนอกบ้าน (Outdoor) เพิ่มขึ้น 1% ตามลาดับ”


สื่อในห้างสรรพสินค้า (In-store) ยังคงมีอัตราทรงตัวเท่าเดิม สื่อมีอัตราลดลงค่อนข้างมากคือ นิตยสาร ลดลง 25% หนังสือพิมพ์ ลดลง 20% ตามด้วยสื่อวิทยุลดลง ลดลง 5% ในขณะที่สื่อหลักคือโทรทัศน์ (รวมเคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม) ลดลงเล็กน้อยคือ 2%

Image 16

นายรัฐกร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “จากแนวโน้มของสามไตรมาสที่ผ่านมา สมาคมฯ คาดการณ์ว่าในไตรมาสสุดท้าย การใช้งบสื่อโฆษณาจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก คาดว่างบการสื่อโฆษณาทั้งปีจะคงที่ เท่ากับปีที่ผ่านมา”


นายไตรลุจน์ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า การใช้งบสาหรับสื่อโฆษณาคงที่ เป็นสิ่งที่สมาคมด้านโฆษณาและการตลาดจาเป็นต้องวิเคราะห์สัดส่วนการใช้สื่ออย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ทาการตลาดได้ตรงใจผู้บริโภคยิ่งขึ้น และนาไปสู่การเพิ่มยอดขาย สมาคมมีเดียฯ ได้นาเสนอข้อมูล ความเคลื่อนไหวในด้านการใช้งบสื่อโฆษณาที่สื่อดิจิตอลมีการเติบโตสวนทางกับสื่ออื่นๆ ซึ่งสอดคล้องไปกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปมาให้ทราบเป็นระยะอยู่แล้ว เอเยนซี่และนักการตลาดต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการใช้สื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดมากขึ้น


สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรในวงการมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อในประเทศไทย มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณา ทั้งในด้านประสิทธิภาพของสื่อและบุคลากรให้มีมาตรฐานในวิชาชีพ และมีจริยธรรมทางธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยสื่อโฆษณาให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมโฆษณาและส่วนรวม ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์ความร่วมมือกันในระดับนานาประเทศ

 


# # #


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ผู้ประสานงาน
ภณ ธัญญ์ธนารัตน์
สมชาย มีหิรัญ
โทรศัพท์ : 02-684-5761, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-453-9693
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.