สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย
ข้อบังคับว่าด้วยการเสนองานวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา


หลักการและเหตุผล

 75404692

ในปัจจุบัน มีการเรียกให้บริษัทมีเดียเอเยนซี่เสนองานแข่งกันจำนวนมาก และบ่อยครั้งขึ้นเกินความจำเป็น ทำให้เป็นภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของมีเดียเอเยนซี่ที่จะต้องเตรียมงานเสนอแก่ลูกค้าโดยไม่มีความแน่นอนว่า จะได้ธุรกิจจากลูกค้ารายนั้น ๆ มาชดเชยค่าเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเสนอแก่ลูกค้า

จากการที่สมาคมฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ Pitching Fee มาตั้งแต่ต้นปี 2553 แล้วนั้น ก็ได้ปรากฏปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการบางประการ สมาคมฯ จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและอุดช่องโหว่บางประการ เพื่อให้การดำเนินโครงการในระยะต่อจากนี้ไปเกิดปัญหาน้อยที่สุด

หลักสำคัญของการปรับปรุงข้อบังคับครั้งนี้ อยู่ที่การเรียกเก็บ “ค่าเสนองาน” จากลูกค้าในทุกกรณี ไม่ว่าจะมีการแข่งขันกันเสนองานหรือไม่ เพื่อเป็นหลักประกันว่า หากลูกค้าเรียกเสนองานแล้ว ในเวลาต่อมาไม่ได้ว่าจ้าง หรือทำสัญญาต่อกัน มีเดียเอเยนซี่จะได้รับการชดเชยค่าเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานนั้น ๆ


อย่างไรก็ดี หลังจากลูกค้าได้พิจารณาว่าจ้างหรือทำสัญญากับบริษัทมีเดียเอเยนซี่รายใดรายหนึ่งแล้ว ก็ย่อมถือว่า มีเดียเอเยนซี่นั้น ๆ ได้ธุรกิจจากลูกค้ารายนั้นไปแล้ว จึงไม่สมควรจะเรียกเก็บ “ค่าเสนองาน” เพราะต้องถือเป็นการลงทุนเบื้องต้นของมีเดียเอเยนซี่เพื่อให้ได้ธุรกิจจากลูกค้ารายนั้นมา กรณีเช่นนี้ “ค่าเสนองาน” ของมีเดียเอเยนซี่รายนั้น ๆ ก็จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเรียกเก็บ หรือหากเรียกเก็บไปแล้ว ก็จะได้รับคืนเต็มจำนวน

 

คำนิยาม

การเสนองาน หมายถึง การเสนองานวางแผนสื่อโฆษณา งานซื้อสื่อโฆษณา หรืองานอื่นใดนอกเหนือจากการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท (Credential Presentation) ของบริษัทมีเดียเอเยนซี่ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้า (Advertiser) หรือไม่ก็ตาม

ค่าเสนองาน (Proposal Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทมีเดียเอเยนซี่เรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นค่าตอบแทนการเสนองานตามขอบเขตและอัตราค่าเสนองานในข้อบังคับนี้

สัญญาใช้บริการมีเดียเอเยนซี่ หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างบริษัทมีเดียเอเยนซี่และลูกค้า ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกสัญญาว่าอย่างไรก็ตาม

เอเยนซี่ปัจจุบัน หมายถึง บริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่ลูกค้ามีสัญญาใช้บริการอยู่โดยยังมิได้มีการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าจะโดยนิตินัยหรือพฤตินัย

เอเยนซี่ใหม่ หมายถึง บริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่ลูกค้าได้ลงนามในสัญญาใช้บริการฯ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการพิจารณา “การเสนองาน” ตามข้อบังคับนี้

เอเยนซี่ที่เข้าร่วมเสนองาน หมายถึง บริษัทมีเดียเอเยนซี่ทุกแห่งที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสนองานและได้ตอบรับที่จะเข้าร่วมเสนองานแก่ลูกค้านั้น ๆ แล้ว และให้หมายความรวมถึงเอเยนซี่ปัจจุบันของลูกค้ารายนั้นด้วย

ลูกค้าใหม่ หมายถึงลูกค้าที่ยังมิได้ลงนามในสัญญาใช้บริการมีเดียเอเยนซี่นั้น ๆ

สัญญาตอบรับค่าเสนองาน หมายถึง สัญญาระหว่างลูกค้าและสมาคมฯ เพื่อยืนยันการยอมรับเงื่อนไขและค่าเสนองานตามข้อบังคับนี้

 

ระเบียบวิธีการเสนองานของ บ. มีเดียเอเยนซี่

      1. เมื่อบริษัทมีเดียเอเยนซี่ได้รับการติดต่อจากลูกค้าใหม่ให้ส่งข้อเสนอ หรือนำเสนองานใด ๆ อันนอกเหนือไปจากการนำเสนอ Credential
          ตามปกติแล้ว
      2. บริษัทมีเดียเอเยนซี่มีหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าใหม่นั้นทราบว่า จะมีการเรียกเก็บค่าเสนองานตามข้อบังคับนี้ ไม่ว่าจะมีการแข่งขันกับบริษัท
          มีเดียเอเยนซี่อื่นหรือไม่ก็ตาม
      3. หากบริษัทมีเดียเอเยนซี่ตอบรับที่จะเสนองานของลูกค้าแล้ว บริษัทมีเดียเอเยนซี่นั้น มีหน้าที่แจ้งให้สมาคมฯ ทราบถึงการเสนองานนั้นภายใน
          24 ชั่วโมง สมาคมฯ ติดต่อลูกค้าเพื่อส่งใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บค่าเสนองานเต็มจำนวนก่อนวันเสนองาน
      4. ในกรณีวันที่เสนองานห่างจากวันที่ส่งใบแจ้งหนี้ไม่ถึง 3 วัน และลูกค้าไม่สามารถดำเนินขบวนการชำระเงินได้ก่อนวันเสนองาน สมาคมฯ
          อาจพิจารณายอมรับสัญญาตอบรับค่าเสนองานแทนการชำระเงินค่าเสนองานตามข้อ 3 ได้ ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องชำระค่าเสนองานให้เสร็จสิ้นภายใน
          7 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าเสนองานจากสมาคมฯ
      5. สมาคมฯ สงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเสนองานของลูกค้าจากบริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด และเป็น
          หน้าที่ของสมาคมฯ ที่จะต้องแจ้งและตรวจสอบกับเอเยนซี่ปัจจุบันของลูกค้าเกี่ยวกับการเรียกเสนองานของเอเยนซี่ใหม่เพื่อความเป็นธรรมใน
          การเรียกค่าเสนองานของบริษัทมีเดียเอเยนซี่ทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง
      6. บริษัทมีเดียเอเยนซี่ จะไม่เสนองานแก่ลูกค้าใหม่ทุกกรณีหากลูกค้าใหม่นั้นปฏิเสธที่จะชำระค่าเสนองานตามข้อบังคับนี้
      7. ลูกค้าที่ชำระค่าเสนองานแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากสมาคมฯ และสมาคมฯ จะแจ้งให้บริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่เข้าร่วมเสนองานทราบทันที
          เพื่อให้ดำเนินงานต่อไป
      8. เงินค่าเสนองานนี้ สมาคมฯ จะเก็บรักษาไว้เพื่อส่งคืนลูกค้า หรือจัดสรรให้แก่บริษัทมีเดียเอเยนซี่ตามข้อกำหนดเรื่องการคืนและจัดสรรค่าเสนอ
          งานในข้อบังคับนี้
      9. ไม่ว่ากรณีใด บริษัทมีเดียเอเยนซี่ ไม่สามารถถอนตัวจากการเสนองานภายหลังจากลูกค้าได้ชำระค่าเสนองานเสร็จสิ้นแล้ว
    10.  กรณีลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการชำระค่าธรรมเนียม แต่ยังไม่ปฏิเสธการชำระค่าธรรมเนียม สมาคมฯ จะแจ้งให้บริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่เข้า
           ร่วมเสนองานนั้น ๆ ทราบ เพื่อติดต่อกับลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ หากมีเดียเอเยนซี่ใดตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันต้องแจ้งให้สมาคมฯ
           ทราบทันที
    11.  กรณีลูกค้ามีปัญหาหรือเหตุขัดข้องใด ๆ เกี่ยวกับการเรียกเก็บและชำระค่าเสนองานนี้ บริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่ได้รับเชิญให้เสนองานทั้งหลาย
          จะต้องระงับการเสนองานไว้ก่อน จนกว่าลูกค้าจะชำระค่าเสนองานเสร็จสิ้น หรือได้ลงนามในสัญญาตอบรับค่าเสนองานแล้วตามข้อ 4
    12.  กรณีลูกค้าปฏิเสธการชำระค่าเสนองานบางส่วน (บางเอเยนซี่) เอเยนซี่ที่ถูกลูกค้าปฏิเสธการชำระค่าเสนองานต้องไม่เข้าร่วมเสนองาน
          ในครั้งนั้น เช่นเดียวกับกรณีตามข้อ 6
    13.  บริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่เข้าเสนองาน มีหน้าที่แจ้งให้สมาคมฯ ทราบถึงผลหรือข้อยุติของการเสนองาน เพื่อดำเนินการคืนค่าเสนองานให้ลูกค้า
          หรือจัดสรรค่าเสนองานให้บริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่เกี่ยวข้อง
    14.  กรณีมีข้อขัดแย้ง หรือปัญหาที่ไม่อาจบรรลุข้อตกลงร่วมกันในระหว่างบริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่เข้าร่วมเสนองานครั้งใดครั้งหนึ่งแล้ว
          บริษัทมีเดียเอเยนซี่ เหล่านั้นตกลงที่จะระงับการเสนองานไว้ก่อนจนกว่าจะมีข้อยุติหรือข้อตกลงอันเป็นที่ยอมรับของทุกบริษัท
          ที่เข้าร่วมเสนองานครั้งนั้น


ขอบเขตและอัตราค่าเสนองาน

      1. ลูกค้า ต้องชำระ “ค่าเสนองาน” (เป็นเงินบาท) สำหรับ “เอเยนซี่ที่เข้าร่วมเสนอ” ทั้งหมด รวมถึง “เอเยนซี่ปัจจุบัน” ตามอัตราที่กำหนดไว้ให้แก่
          สมาคมฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
      2. เมื่อลูกค้าใหม่ไม่ว่าจะมีเอเยนซี่ปัจจุบันอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม ประสงค์จะเรียกให้บริษัทมีเดียเอเยนซี่เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่ง เสนองานด้าน
          สื่อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นงานวางแผนสื่อโฆษณา หรืองานซื้อสื่อโฆษณา หรืองานวางแผนและซื้อสื่อโฆษณารวมกัน ให้คิดอัตราค่าเสนองาน
          100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษัทมีเดียเอเยนซี่
      3. กรณีการเสนองานเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอแผนงานโฆษณาโดยรวมของบริษัทตัวแทนโฆษณาอื่น (Advertising Agency
          หรือ Creative Agency) ให้คิดอัตราค่าเสนองาน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษัทมีเดียเอเยนซี่ แยกต่างหากจากค่าธรรมเนียมของ
          Advertising Agency หรือ Creative Agency
      4. “ค่าเสนองาน” ตามข้อบังคับนี้ เป็นการเรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อชดเชยค่าเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าเรียกมีเดียเอเยนซี่
          ให้เสนองานด้านสื่อโฆษณา และต่อมาภายหลังมิได้ตกลงว่าจ้างมีเดียเอเยนซี่นั้น ๆ ดังนั้น หลังจากลูกค้าตัดสินใจลงนามใน
         “สัญญาใช้บริการเอเยนซี่” กับบริษัทมีเดียเอเยนซี่ใดแล้ว ให้ถือว่า บริษัทมีเดียเอเยนซี่นั้น ไม่มีสิทธิได้รับ “ค่าเสนองาน” และให้คืนค่าเสนอ
          งานนั้นแก่ลูกค้าต่อไป


การคืนและจัดสรรค่าเสนองาน

      1. ค่าเสนองานของบริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จะคืนให้กับลูกค้าทั้งจำนวน (100%) ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
          ลงนามในสัญญาฯ แล้ว
      2. ค่าเสนองานของบริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่ไม่ได้รับการว่าจ้างหรือลงนามในสัญญาฯ จะจัดสรรให้ทุกบริษัท ในอัตราร้อยละแปดสิบ (80%)
          ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการยืนยันว่า ลูกค้าได้ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัทมีเดียเอเยนซี่แห่งหนึ่งแห่งใด หรือหลายแห่งอย่างถูกต้องแล้ว
      3. ค่าเสนองานของบริษัทมีเดียเอเยนซี่ตามข้อ 2 ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 20) ให้จัดสรรเป็นรายได้ของสมาคมฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
          ตามข้อบังคับนี้


ข้อยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

       1. ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าเสนองานสำหรับเอเยนซี่เดิมที่ลูกค้าได้บอกเลิกสัญญาไปแล้ว
       2. ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าเสนองานในกรณีลูกค้าคัดเลือกบริษัทฯ ด้วยการพิจารณาเพียงคุณสมบัติ (Company Profile) และผลงานของบริษัท
           จากการนำเสนอ Credential Presentation ของบริษัทต่าง ๆ
       3. หน่วยราชการ องค์การมหาชน หรือ รัฐวิสาหกิจที่มีสภาพเป็นบริษัทมหาชนแต่ยังมิได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
       4. กรณีลูกค้าเรียกเสนองานจากเอเยนซี่ใหม่ โดยมิได้บอกเลิกสัญญากับเอเยนซี่ปัจจุบัน และได้ชำระค่าเสนองานไว้ครบทุกเอเยนซี่รวมทั้ง
           เอเยนซี่ ปัจจุบันแล้ว หลังจากลูกค้าได้ตกลงว่าจ้างเอเยนซี่ใหม่แทนเอเยนซี่ปัจจุบันแล้ว หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เอเยนซี่ปัจจุบันมิได้
           มีการทำงานในลักษณะเดียวกับการเสนองานของเอเยนซี่ใหม่ก่อนการเรียกเสนองานจากเอเยนซี่ใหม่ โดยการยืนยันจากเอเยนซี่ปัจจุบันเอง
           ลูกค้าจะได้รับการยกเว้นค่าเสนองานของเอเยนซี่ปัจจุบันนั้นด้วย โดยสมาคมฯ จะคืนค่าเสนองานของเอเยนซี่ปัจจุบันนั้นให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวน

บทลงโทษ

สมาชิกที่ฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ เช่น เข้าร่วมแข่งขันโดยไม่แจ้งให้สมาคมฯ ทราบ หรือมีเจตนาช่วยลูกค้าหลบเลี่ยงการชำระค่าธรรมเนียม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเสนองานเกินขอบเขตที่ลูกค้าประกาศไว้ จะถูกพิจารณาลงโทษเป็นลำดับขั้นดังนี้

      1.ได้รับหนังสือว่ากล่าวตักเตือนจากสมาคมฯ
      2.ถูกจำกัดสิทธิประโยชน์บางประการของสมาชิก
      3.ถูกขับออกจากสมาชิกสมาคมฯ


การวินิจฉัยข้อโต้แย้ง

การวินิจฉัยข้อโต้แย้งใด ๆ ให้กระทำโดยกรรมการบริหารสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจเชิญสมาชิกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นด้วย และให้ถือมติของที่ประชุมดังกล่าวนี้เป็นที่สิ้นสุด

 

 

 

ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้
วันที่ 7 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป
สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย

 

 

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (MAAT Proposal Fee _EN.pdf)MAAT Proposal Fee _EN.pdf145 kB1999
Download this file (MAAT Proposal Fee_TH.pdf)MAAT Proposal Fee_TH.pdf158 kB1822