banner 033

 

หัวใจของการสื่อสารคือการเข้าถึงความรู้สึกของทุกคน
การสานความสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ถึงแม้บางสาร ไม่สามารถถูกสื่อออกมาได้ด้วยภาษา
แต่เราสานได้ด้วยใจ
ในวันเกิดของสมาคมปี นี้ เราขอทา หน้าที่เป็นผู้สื่อสาน

จากผู้ให้ สู่ผู้รับด้วยใจ
ประสานความปรารถณาดีที่มีให้
สานใจของกลุ่มที่อาจถูกมองข้าม ให้เข็มแข็ง
สานใจให้ใครซักคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย สื่อ สานใจ
ให้ สมาคมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กพิการทางสมอง บ้านแม่นก
ได้ติดปี กให้น้องๆ และผู้ปกครอง ได้บินสูงขึ้นสู่การพัฒนาที่ดีต่อไป


****************************


ด้วย สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อโฆษณาแห่งประเทศไทย (MAAT) จะมีอายุครบ 11 ปี ในการในเดือนตุลาคม 2561

ในโอกาสนี้ สมาคมฯ โดยคุณไตรลุจน์ นวะมะรัตน และคณะกรรมการสมาคมฯ ขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ร่วมกับสมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการ บ้านแม่นก เรมิ่ ต้นและสืบสานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนสาหรับเด็กพิการรุนแรง ที่มีมาตรฐานและแบบอย่างที่ดีจากประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และหารายได้สมทบทุนค่าก่อสร้างดังกล่าว

สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกฯ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนสร้างอาคารเรียนฯ และร่วมเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวเด็กพิการที่สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการ บ้านแม่นก พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น . โดยการส่งใบตอบรับแจ้งความจานงกลับมา และ/หรือลงทะเบียนทางออนไลน์ http://mediaagencythai.com/meeting/?title=MTk= จนถึงวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เพื่อให้สมาคมฯ สามารถจัดเตรียมอาหารกลางวันได้เหมาะสมกับจา นวนสมาชิก

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยงิ่ ว่าจะได้มีโอกาสทาประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกับสมาชิกฯ และขอขอบคุณ
ล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
                                   

                                                                                                                         ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                      (นายไตรลุจน์ นวะมะรัตน)
                                                                                                                             นายกสมาคมฯ

 


ใบตอบรับ
ร่วมทา บุญเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้าง “อาคารเรียนสา หรับเด็กพิการรุนแรง...บ้านแม่นก”
เนื่องในวันครบรอบ 11 ปี ของสมาคมฯ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 (10.00-14.00 น.)


บริษัท : ________________________________________________
    o ยินดีร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน
       เป็นจา นวนเงิน __________________________ บาท
       สามารถบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี "สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย"
       ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรี่ยม บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 096-039364-3
(กรุณาอีเมลใบ Pay-in มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Fax : 02-126-5451 ภายในวันศกุ ร์ที่ 12 ตุลาคม 2561)

       _______ ต้องการใบเสร็จ (บริษัทสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีได้ รอประมาณ 3 อาทิตย์โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้ประสานงาน)
     o ยินดีไปเยี่ยมชมครอบครัวเด็กพิการที่ “สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการ...บ้านแม่นก” พร้อม
       รับประทานอาหารกลางวัน
           1. _________________________________โทร_________________________
           2. _________________________________โทร_________________________
     o ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้

 

เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ และอาหารกลางวัน กรุณาส่งใบตอบรับมายัง คุณปรีชญา เกียรติคณา
รัตน์ (ผู้จัดการสมาคม) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Fax : 02-126-5451 ภายในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม
2561


รูปแบบ “อาคารเรียนสาหรับเด็กพิการรุนแรง...บ้านแม่นก”

bang


แผนที่ “สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการ...บ้านแม่นก”

S 43712573

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (Invitation Letter_19 Oct.18.pdf)Invitation Letter_19 Oct.18.pdf386 kB1463