gg

 

กำหนดการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

Wednesday 22 April 2015 @ Plaza Athenee

 

13.30 – 14.00 Register

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให ้ที่ประชุมทราบ

2. รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

3. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557

4. รับรองงบการเงินประจ าปี 2557

5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

 

mrb

ปฎิทินกิจกรรม

loader