banner 033

 

หัวใจของการสื่อสารคือการเข้าถึงความรู้สึกของทุกคน
การสานความสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ถึงแม้บางสาร ไม่สามารถถูกสื่อออกมาได้ด้วยภาษา
แต่เราสานได้ด้วยใจ
ในวันเกิดของสมาคมปี นี้ เราขอทา หน้าที่เป็นผู้สื่อสาน

จากผู้ให้ สู่ผู้รับด้วยใจ
ประสานความปรารถณาดีที่มีให้
สานใจของกลุ่มที่อาจถูกมองข้าม ให้เข็มแข็ง
สานใจให้ใครซักคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย สื่อ สานใจ
ให้ สมาคมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กพิการทางสมอง บ้านแม่นก
ได้ติดปี กให้น้องๆ และผู้ปกครอง ได้บินสูงขึ้นสู่การพัฒนาที่ดีต่อไป


****************************